Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Boende, trafik och miljö (21)

  • Anmälan om installation av skorsten och eldstad

   Om du vill installera en ny eldstad/skorsten eller göra ändringar på en befintlig behöver du göra en anmälan. Tänk på att du måste få startbesked från oss före du påbörjar en installation eller ändring av din eldstad. Du får inte börja använda kaminen eller skorstenen förrän den är provtryckt och du har fått ett slutbesked.

  • Anmälan om installation av värmepump

   En anmälan om installation av värmepump görs vid installation av värmepump för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. De typer av värmeanläggningar som används mest är bergvärme, jordvärme och ytvattenvärme.

  • Anmälan om kontrollansvarig

   Kontrollansvarig anmäls i samband med att du söker bygglov. 

  • Anmälan om livsmedelsanläggning, avregistrering

   Företagare eller privatpersoner som vill avregistrera en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö i Sala-Heby. Om verksamheten ska bedrivas i en ny anläggning eller om den ska återupptas ska en ny anmälan om registrering skickas till Bygg och miljö.

  • Anmälan om massor/avfall, återvinning för anläggningsändamål

   Massor så som jord, betong eller tegel räknas som avfall när någon vill göra sig av med dem. Det vill säga när massorna inte återanvänds som återfyllnad inom samma fastighet eller i samma schakt. Tar du emot sådana bortschaktade massor till din anläggning eller fastighet tar du alltså emot ett avfall och ska då göra en anmälan till miljöenheten.

  • Anmälan om matförgiftning, misstänkt

   Här kan du anmäla en misstänkt matförgiftning.

  • Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   Här kan fastighetsägare ansöka om att ansluta sin fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. 

  • Ansökan om att bygga inom strandskyddat område, dispens

   Om man vill bygga inom strandskyddat område krävs dispens från kommunen.

  • Ansökan om förhandsbesked

   Förhandsbesked innebär en lämplighetsprövning för nybyggnation på en utpekad plats, d.v.s. en lokaliseringsprövning. Syftet är att byggherren/sökande ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

  • Ansökan om torgplats

   I den här e-tjänsten kan du ansöka om att disponera torgplats i Heby kommun. Har du frågor om e-tjänsten kontakta medborgarservice på telefonnummer 0224-360 00.

  • Ansökan om Trafikanordningsplan (TA-plan) vid arbete i gatumark

   Trafikanordningsplan vid arbete i gatumark.

  • Ansökan om trädfällning på kommunens park- och naturmark

   Skicka in en ansökan om att få fälla träd som står på kommunens mark.

  • Beställning av nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta

   I denna e-tjänst kan du beställa nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. Kartan används som underlag till en situationsplan när du söker bygglov.

  Förskola och skola (10)

  • Rekvisition av medicinsk journal

   Här ger vårdnadshavare samtycke för rekvisition av skolhälsovårdsjournal.

  • Samtycke om vaccination

   Här ger vårdnadshavare samtycke för vaccinationer som genomförs av skolhälsovården.

  Kultur och fritid (5)

  Omsorg och stöd (6)

  Organisation, plats och politik (2)